Places to go: Stockton Bury and Hampton Court Gardens